Kindle App på iPad: første skridt mod social læsning.

Jeg fik lige en form for åben­ba­ring i dag. Jeg har langt om længe fået mig en iPad (jubii) at lege med og hen­tede som det før­ste Ama­zons Kindle-​applikation. Jeg har to umid­del­bare obser­va­tio­ner i den henseende.

  1. For det før­ste er Kindle væsent­ligt federe på iPad­den end fx på en Kindle DX. Den stør­ste for­bed­ring er, at iPad-​versionen selv­føl­ge­lig har touch-​interface. Det er uvur­der­ligt, når man vil lave noter og hig­hlighte. Det har jeg aldrig syn­tes om på Kind­len, hvis små ube­hjæl­pe­lige Casio-​knapper bare ikke fungerer.
  2. For det andet kan man se, hvilke pas­sa­ger andre bru­gere har hig­hlighet i den bog man er ved at læse. Det giver et godt resume af, hvad der er vig­tige pas­sa­ger og er et godt skridt på vejen til ‘social læs­ning’. Det er vir­ke­lig en fed fea­ture, som jeg fore­stil­ler mig mange stu­de­rende kan få god gavn af. Så håber vi bare, at der bli­ver nogle flere fag­bø­ger, og ikke mindst dan­ske bøger, til­gæn­ge­lige på diverse ebogs-​applikationer.

Der er ingen tvivl om at ‘social læs­ning’ er et fæno­men der har frem­ti­den foran sig. For det før­ste pas­ser det som fod i hose til inter­net­ge­ne­ra­tio­nen, der er vant til den form for læs­ning. For det andet, så er det for­modent­lig et skridt på vejen mod en række andre måder, hvorpå vi kan være soci­ale omkring vores læs­ning af bøger. For eksem­pel læs­nin­ger på tværs af bøger og ind­dra­gelse af andre soci­ale medier.

Ingen kommentarer

Skriv et svar