Derfor har Apple succes: 7 principper

Mike Cane opsum­me­rer på glim­rende vis de 7 grund­prin­cip­per der har ført til Apples enorme suc­ces siden fir­maet i 1998 lan­ce­rede den før­ste iMac, og der­med opstod fra asken som et gen­født firma. Et firma der i de sid­ste tolv år har for­mået at tjene enorme sum­mer, at være gen­stand for for­si­der i alver­dens før­ende avi­ser og blade, samt at blive leve­ran­dør af hippe livs­stilspro­duk­ter, som kon­stant har været i medi­er­nes søge­lys: iPod, iPhone, Mac­books, og senest iPad­den. Cane anven­der en række eksemp­ler fra Apples histo­rie til at under­strege dette, og jeg vil pege på, at ethvert firma vil have gavn af at følge disse principper.

I denne arti­kel vil jeg (med skyl­dig hen­syn­ta­gen til Canes ana­lyse) bruge iPho­nen som eksem­pel på prin­cip­perne. Ende­lig, ikke mindst, vil jeg bruge prin­cip­perne til at reflek­tere over impli­ka­tio­nerne for bøger og bogmarkedet.

  1. Vi kan til­lade os at tage flere penge for vores ting, fordi de kan mere. iPho­nen satte en tyk streg under det udsagn. Hvis tek­nik­nør­derne er uenige i det udsagn, så er resten af ver­den det ikke, for Apple har på intet tids­punkt haft pro­ble­mer med at afsætte deres telefoner.
  2. Intet der alle­rede fin­des er godt nok – vi kan gøre det bedre. iPho­nen repræ­sen­te­rede en radi­kal gen­tænk­ning af, hvad en mobil­te­le­fon er: ikke en tele­fon med avan­ce­ret software, men en avan­ce­ret mini­com­pu­ter, hvor tele­fon­de­len var en app blandt andre.
  3. Sim­pelt = effek­tivt. iPho­nens ene knap vs. Android-​telefonernes 4-​6 knap­per demon­stre­rer, hvor enkelt det kan gøres.
  4. Vi ska­ber den frem­tid, vi ønsker os. Uan­set hvor mange Android, Win­dows Mobile, Bla­ck­berry og Symbian-​telefoner der nu fin­des på mar­ke­det, og over­går iPho­nen på tek­ni­ske spe­ci­fi­ka­tio­ner, så var de aldrig ble­vet en rea­li­tet, hvis ikke Apple havde sat­set på at lave iPhonen.
  5. Grib til­fæl­det, i ste­det for at lade andre om det. Nokia og Sony sad solidt på tele­fon­mar­ke­det, og byg­gede på for­ret­nings­mo­del­ler der reelt fast­holdt tele­fo­nen i ét bestemt para­digme. iPho­nen var en genial videre­før­sel af den suc­ces, opbyg­nin­gen af et ‘øko­sy­stem’ omkring iTu­nes music store og iPod­den havde vist sig at være. Den ekstra ingre­di­ens var kon­struk­tio­nen af en App store, som var ekstremt attrak­tiv for et utal af softwa­re­ud­vik­lere og der­med åbnede en helt ny dimen­sion for, hvad man kunne bruge sin tele­fon til.
  6. Hold k**t og levér varen. Tal om den bag­ef­ter, i ste­det for at pro­du­cere varm luft. Apple for­talte intet om iPho­nen inden lan­ce­rin­gen. Den tog ver­den med storm, lige­som så mange andre af Apples pro­duk­ter. Et bizart eksem­pel på det mod­satte er Micro­soft, der kort inden lan­ce­rin­gen af iPad­den, åben­ba­rede deres kom­mende Courier. Det var et kon­cept for en genial ebogslæ­ser eller tab­let, som til­sy­ne­la­dende ville være iPad­den over­le­gen. Apple leve­rede iPad­den og Micro­soft måtte efter­føl­gende annon­cere, at Courier aldrig blev til noget. Vaporware kal­des det.
  7. Hjælp folk med at skabe selv. iPho­nen er først og frem­mest en plat­form for for­brug, ikke et kre­a­tivt værk­tøj, som mange af Apples tid­lige pro­duk­ter. En væsent­lig del af Apples tid­lige suc­ces lå i at fir­maet med pro­gram­mer som Hypercard, Mac­Paint, Word og Pho­tos­hop skabte et værk­tøj der ikke alen var til kon­tor­brug, men også lagde op til, at alle kunne være kre­a­tive med deres com­pu­ter. iPho­nen blev, i mod­sæt­ning her­til, ikke leve­ret med nogle kre­a­tive pro­gram­mer. Eller ret­tere, visio­nen for kre­a­ti­vi­tet lå i, hvilke apps, bru­gerne instal­le­rede og mulig­he­den for deling på tværs af soci­ale net­værk, mm. Det er først med lan­ce­rin­gen af iPad­den, at Apple reelt leve­rer et mere kre­a­tivt redskab.

Man kan holde af Apples pro­duk­ter eller ej og man kan være uenig i enkelt­he­derne, lige som man kan pege på, at for hvert prin­cip er der for­modent­lig et andet firma, der har gjort det bedre. Man kan også pege på, at Apple jo er et stort firma, som kan til­lade sig ting, andre ikke kan. Der vil jeg minde om, at det først er i 2005 Apple for alvor blev så stort som det er i dag, og at fir­ma­ets iMac og iPod blev lan­ce­ret i en situ­a­tion, hvor Apple reelt stod med det ene ben i gra­ven, men alli­ge­vel tog chan­cer som ingen ‘eks­per­ter’ tro­ede på.

Jeg mener ikke, at man skal være Apple-fan­boy for at accep­tere denne ana­ly­ses grund­læg­gende påstand: enhver virk­som­hed der føl­ger disse 7 prin­cip­per vil være ekstremt vel­pol­stret til at mod­stå mod­gang og få lang­sig­tet suc­ces. Det gæl­der også bibli­o­te­ker, for­lag, for­fat­tere, bog­hand­lere og andre invol­ve­ret i bogens ver­den.

I del to af denne arti­kel “7 prin­cip­per for lang­sig­tet suc­ces i bog­bran­chen” argu­men­te­rer jeg for disse prin­cip­pers gyl­dig­hed for bogbranchen.

Com­ing soon :-)

En kommentar

Skriv et svar