Chris Anderson udgiver bogen “Free”

Ja, jeg til­hø­rer dem der elsker at tin­gene er gra­tis, det må jeg blankt indrømme. Eller at de er bil­lige. Det tror jeg de fle­ste dan­skere gør, også dem der køber bøger. Der­for kan det vel egent­lig ikke komme som nogen over­ra­skelse at de også tæn­ker sådan når de fær­des på Internettet.

I for­lags­bran­chen hvor jeg selv fær­des ved man omvendt udmær­ket godt at bøger, web­s­i­tes og ebø­ger koster penge at pro­du­cere og at nogen skal betale for dem.. men den opfat­telse har for­bru­gerne desværre (?) ikke. De fle­ste for­lag har ople­vet at deres købere har svig­tet mas­sivt i år, fordi de ikke vil betale det det koster at lave bøgerne. I hvert fald ikke under den nuvæ­rende krise.

Inter­na­tio­nalt er pri­sen på ebø­ger sam­ti­dig ved at sta­bi­li­sere sig omkring $9.95, eller ca. 54 kr med de nuvæ­rende kurser.Så det lover ikke godt for bog­bran­chen, der på den ene side ikke kan tjene penge på de trykte bøger og på den anden side er mere og mere tvun­get til at udgive i digi­tal form - uden at de til­sy­ne­la­dende kan tjene penge med deres nuvæ­rende produktionsapparat.

Måske de skulle læse bogen “Free”. Chris Ander­son, man­den bag “the long tail”-teorien og redak­tør på Inter­net­ma­ga­si­net Wired har netop skre­vet en bog om, hvor­dan og hvor­for ind­hol­det på Inter­net i stor udstræk­ning bli­ver gra­tis. Og han har samme ånd gjort bogen frit til­gæn­ge­lig på Scribd

Ander­son vil natur­lig­vis også efter­føl­gende sælge rig­tig mange eksem­pla­rer af den trykte bog - fordi køberne beta­ler for det de opfat­ter som vær­di­fuldt, ikke for hvad det koster for­la­gene at producere.

Lyder det kæt­tersk? Det var meningen :-)

2 kommentarer

 • Camilla skrev:

  For­klar mig det lige igen: hvor­dan er det så, at bøger skal kva­li­tets­vur­de­res inden udgi­velse de kom­mende år? Er det via digi­tale for­lag? Eller skal de ikke læn­gere kva­li­tets­vur­de­res? Og hvad med bogen som begreb - hvis det hele er digi­talt mister selv begre­bet vel substans?

 • Toke Riis Ebbesen skrev:

  Hej Camilla,

  Gode spørgs­mål, som er umu­lige at svare enkelt på. Jeg tror jeg vil lave et læn­gere ind­læg om det efter sommeferien.

  Kort sagt:
  - Jeg er ikke sik­ker på at Ander­sons kon­cept læg­ger op til at bøger ikke skal kva­li­tets­vur­de­res læn­gere.
  - der fin­des alle­rede digi­tale for­lag, f.eks. Flatwor­ld­k­now­ledge.
  - digi­ta­li­se­rin­gen oplø­ser helt klart bogen som begreb. Ebo­gen er en reme­di­e­ring af den trykte bog og som sådan vil den leve videre en tid endnu. Men det digi­tale medie har sine helt egne spil­le­reg­ler som vil for­an­dre det vi har lært om bog­læs­ning radi­kalt. I fremtiden…

  More to come :-)

Skriv et svar